Gratis frakt over 399 kr - Norsk bedrift

Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår

Kjøp av varer fra Bloomys nettbutikk er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når Bloomy opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Salgsvilkårene er basert på en mal utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Bloomy kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og Bloomy består av opplysningene Bloomy gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Partene

Selger

Firmanavn:

Bloomy AS

Kontaktadresse:

Storgata 63B
2830 Raufoss

E-post:

post@bloomy.no

Org. Nummer:

927 657 236

Kjøper

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.[1] )

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av Bloomy.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Bloomy, i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Når Bloomy har mottatt kjøperens bestilling, skal Bloomy uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med Bloomy så snart som mulig.

Betaling

Bloomy kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt fra Bloomy til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort[2] eller debetkort[3] ved betaling, kan Bloomy reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.[4]

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.[5]

Tilbyr Bloomy etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.

Har Bloomy særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved at Bloomy levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav[6].

Levering m.v.

Levering av varen fra Bloomy til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Bloomy levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen, eller på nærmeste post-mottakssted, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser[7]. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til Bloomy selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi Bloomy melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til Bloomy om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Bloomy innen rimelig tid. Bloomy er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag Bloomy mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til Bloomys rådighet. Bloomy kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men Bloomy krever at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til Bloomy i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til Bloomy i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på kjøp av kosmetikk-/hygieneprodukter med brutt forsegling. 

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til Bloomy ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi Bloomy melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes Bloomy innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).[8]

Meldingen til Bloomy eller kredittyter skal være skriftlig (e-post eller brev).

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom Bloomy ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Bloomy.

Oppfyllelse: Dersom Bloomy ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Bloomy. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Bloomy ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Bloomy at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Bloomy oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med Bloomy dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Bloomy ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Bloomy har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra Bloomys side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til Bloomy ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra Bloomy.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at Bloomy retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Bloomy kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Bloomy urimelige kostnader.

Bloomy skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Bloomy kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan Bloomy tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Bloomy sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til Bloomy ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av Bloomy.

Bloomys rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Bloomy eller forhold på Bloomys side, kan Bloomy i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Bloomy kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan Bloomy fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper Bloomy sin rett dersom Bloomy venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan Bloomy heve avtalen. Bloomy kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Bloomy kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som Bloomy har fastsatt. Bloomy kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Bloomy kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Bloomy kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.[9] Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.[10]

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan Bloomy belaste kjøper med et gebyr som maksimalt dekker Bloomys faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.[11]

Garanti

Garanti som gis av Bloomy eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

Personopplysninger[12]

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Bloomy kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Bloomy skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre Bloomy har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Bloomy skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Bloomy kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis Bloomy vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må Bloomy innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Bloomy må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte Bloomy, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om Bloomys bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at Bloomy sletter eller endrer personopplysningene.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med Bloomy. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.[13] Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Produktvurdering (omtaler)

Ved å handle fra vår nettbutikk godtar du å motta en oppfordring til å vurdere våre tjenester og produkter per e-post. Dette er selvsagt frivillig, og du mottar kun e-post en gang per ordre. Det er også mulig å melde seg av funksjonen. Merk at vi tilbyr en rabattkupong mot levert vurdering. Vi benytter tjenesten Cusrev for innhenting av vurderinger/omtaler.

[1] Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

[2] Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

[3] Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

[4] Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.

[5] Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.

[6] Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.

[7] Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)

[8] Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.

[9] Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

[10] Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

[11] Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.

[12] Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.

[13] Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

Spar 10% på ditt første kjøp 🌸

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få 10% på ditt neste kjøp. Kun gyldig en gang per e-post.
Meld meg på nyhetsbrev
Lukk